SWDb.EU

The word “white” in Aragonese, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, French, Galician, Italian, Judaeo-Spanish/Ladino, Latvian, Lithuanian, Lombard, Macedonian, Mirandese, Norman, Polish, Portuguese, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Turkish, Ukrainian, Venetian

Blanco – Aragonese, Spanish
Белы – Biely – Belarusian
Bijela – Bosnian
Бял – Byal – Bulgarian
Blanc – Catalan, French
Bijela – Croatian
Bílá – Czech
Branco – Galician, Mirandese, Portuguese
Bianco – Italian, Venetian
Blanko – Judaeo-Spanish/Ladino
Baltā – Latvian
Balta – Lithuanian
Bianch – Lombard
Бела – Bela – Macedonian
Blianc – Norman
Biała – Polish
Белый – Belyy – Russian
Бело – Belo – Serbian
Biela – Slovak
Bela – Slovenian
Beyaz – Turkish
Білий – Bilyy – Ukrainian

Білий Beyaz Bela Biela Бело Белый Biała Blianc Бела  Bianch Balta Baltā Blanko Bianco Branco Bílá Bijela Blanc Бял Bijela Белы Blanco