SWDb.EU

The word “green” in Belarusian, Bulgarian, Croatian, Czech, Polish, Serbian, Slovak, Slovenian, Ukrainian

Зялёны – Zialiony – Belarusian
Зелен – Zelen – Bulgarian
Zelena – Croatian, Slovenian
Zelená – Czech, Slovak
Zielona – Polish
Зелена – Zelena – Serbian
Зелений – Zelenyy – Ukrainian

Зелений Зелена Zielona Zelená Zelena Зелен  Зялёны