SWDb.EU

The word “blue” in Belarusian, Bulgarian, Chechen, Estonian, Finnish, Macedonian, Russian, Ukrainian, Veps

Сіні – Sini – Belarusian
Син – Sin – Bulgarian
Сийна – Siina – Chechen
Sinine – Estonian, Veps
Sininen – Finnish
Сина – Sina – Macedonian
Синий – Sinii – Russian
Синій – Sinii – Ukrainian

Сіні Син Сийна Sininen  Сина Синий Синій Sinine