SWDb.EU

The word “cat” in Albanian, Bosnian, Catalan, Croatian, Galician, Hungarian, Kazakh, Macedonian, Neapolitan, Romanian, Serbian, Sicilian, Slovak, Slovenian, Spanish, Tatar


The word “dog” in Bosnian, Croatian, Czech, Moksha, Polish, Serbian, Silesian, Slovak, Slovenian, Ukrainian


The word “cow / cattle” in Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Croatian, Czech, Lithuanian, Macedonian, Polish, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Ukrainian


The word “pink” in Albanian, Asturian, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Dutch, Estonian, French, Galician, German, Greek, Hungarian, Italian, Judaeo-Spanish/Ladino, Latin, Lithuanian, Lombard, Macedonian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Ukrainian, Venetian


The word “beige” in Afrikaans, Albanian, Armenian, Azerbaijani, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hungarian, Icelandic, Italian, Japanese, Latvian, Luxembourgish, Macedonian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian


The word “white” in Aragonese, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, French, Galician, Italian, Judaeo-Spanish/Ladino, Latvian, Lithuanian, Lombard, Macedonian, Mirandese, Norman, Polish, Portuguese, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Turkish, Ukrainian, Venetian


The word “black” in Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Croatian, Czech, Macedonian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Ukrainian


The word “yellow” in Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Croatian, Czech, Macedonian, Polish, Russian, Serbian, Slovak, Ukrainian


The word “green” in Belarusian, Bulgarian, Croatian, Czech, Polish, Serbian, Slovak, Slovenian, Ukrainian


The word “red” in Belarusian, Bulgarian, Croatian, Czech, Polish, Serbian, Slovak


1 2