SWDb.EU

The word “cat” in Albanian, Bosnian, Catalan, Croatian, Galician, Hungarian, Kazakh, Macedonian, Neapolitan, Romanian, Serbian, Sicilian, Slovak, Slovenian, Spanish, Tatar


The word “dog” in Bosnian, Croatian, Czech, Moksha, Polish, Serbian, Silesian, Slovak, Slovenian, Ukrainian


The word “cow / cattle” in Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Croatian, Czech, Lithuanian, Macedonian, Polish, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Ukrainian


The word “violet” in Bosnian, Croatian, Serbian


The word “pink” in Albanian, Asturian, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Dutch, Estonian, French, Galician, German, Greek, Hungarian, Italian, Judaeo-Spanish/Ladino, Latin, Lithuanian, Lombard, Macedonian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Ukrainian, Venetian


The word “beige” in Afrikaans, Albanian, Armenian, Azerbaijani, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hungarian, Icelandic, Italian, Japanese, Latvian, Luxembourgish, Macedonian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian


The word “white” in Aragonese, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, French, Galician, Italian, Judaeo-Spanish/Ladino, Latvian, Lithuanian, Lombard, Macedonian, Mirandese, Norman, Polish, Portuguese, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Turkish, Ukrainian, Venetian


The word “black” in Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Croatian, Czech, Macedonian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Ukrainian


The word “yellow” in Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Croatian, Czech, Macedonian, Polish, Russian, Serbian, Slovak, Ukrainian


The word “blue” in Bosnian, Croatian, Serbian


1 2